Αγγλικά

Πλεονέκτημα μας αποτελεί η σε επίπεδο μητρικής γλώσσας χρήση των αγγλικών.