Όροι συνεργασίας

Τα θέματα τα οποία αναλαμβάνουν οι συνεργάτες, θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να τα ολοκληρώσουν. Αν για την ανάληψη και εκπόνηση κάποιου θέματος απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερωθεί το γραφείο με mail.  Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια εκπόνησης κάποιας εργασίας, θα πρέπει το γραφείο να είναι ενήμερο ώστε να μπορεί να δώσει λύση.

Επικοινωνία με Πελάτες

Η Επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται σε προκαθορισμένες συναντήσεις τηλεφωνικά. Σε καμία περίπτωση οι συνεργάτες δεν μπορούν να προβούν σε ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων (τηλέφωνα e – mai), δίχως την έγκριση του γραφείου. Σε αντίθετη περίπτωση κάτι τέτοιο σηματοδοτεί και την αυτόματη λήξη της συνεργασίας.

Κοστολόγηση:

Zητείται από τους συνεργάτες να κοστολογήσουν, με βάση την απαιτούμενη δουλειά.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η τελική έγκριση από τον πελάτη για να προχωρήσει η εκπόνηση της εργασίας

Παραδόσεις:

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη :

Α Παράδοση : Δομή –Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Β Παράδοση :Εισαγωγή – 1ο Κεφάλαιο.

Γ Τελική Παράδοση

Πληρωμές:

Η εξόφληση πραγματοποιείται πάντα ΑΜΕΣΩΣ μετά την παράδοση των εργασιών (εντός τριών ημερών) και εφόσον δεν απαιτούνται διορθώσεις. *Σε περίπτωση που η εργασία δεν λάβει βαθμό άνω της βάσης το γραφείο δεσμεύεται να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη και αφαιρείται το αντίστοιχο ποσό από το συνεργάτη

 

Πρωτοτυπία εργασίας:

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε είδους λογοκλοπή. Υπάρχει λογισμικό το οποίο και ελέγχει την κάθε εργασία. Σε περίπτωση λογοκλοπής η συνεργασία θα τερματίζεται αυτόματα.